Asistenta sociala

DATE DE CONTACT:
Email: asistentasociala@4test.ro
Telefon #1: 0749 147 XXX POPESCU MIHAELA
Telefon #2: 0752 030 XXX ANDRONESCU IONUT
Tel FAX: 0244/224XXX

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
LUNI, MIERCURI, JOI: 07:30-12:00, 12:30-16:00
MARTI: 07:30-12:00 – 12:30-17:30
VINERI: 07:30-12:00 – 12:30-14:30

ACTE SI DOCUMENTE NECESARE

1. Cerere (descarca cerere);
2. Certificat de nastere copil (original si copie);
3. Acte de identitate parinti (original si copie);
4. Certificat de casatorie parinti (original si copie);
5. Extras de cont titular cerere (daca se doreste plata alocatiei in cont);
6. Negatie -in situatia in care copilul sau parintele/parintii – sunt nascuti in una din tarile membre UE – (daca e cazul – formularul E 411 tradus). Sunt acceptate doar negatiile care confirma ca nu se incadreaza la alocatie, nu si cele in care se mentioneaza ca nu au solicitat!;
7. Declaratie notariala (in cazul copiilor mai mari de 6 luni) – cu mentiunea ca “ nu au depus dosar de alocatie nici in tara nici in strainatate (se mentioneaza tara), si nu au avut copilul (nume + CNP) internat intr-o institutie de ocrotire sociala, de la nastere si pana in prezent ” (daca este cazul);
8. Sentinta de divort, sentinta de incredintare minor sau plasament, daca este cazul (original si copie);
9. Dosar cu sina;
In cazuri mai deosebite pot fii solicitate si alte documente.

1. Cerere (descarca cerere);
2. Declaratie privind luarea la cunostinta (descarca declaratie);
3. Certificat de nastere pentru toti membrii familiei (original si copie);
4. Acte de identitate pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani (original si copie);
5. Certificat de casatorie parinti (original si copie);
6. Declaratie de impunere privind venitul agricol (numai pentru persoanele nascute in alta localitate);
7. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale (pentru toti membrii familiei peste 18 ani);
8. Declaratie notariala – din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri;
9. Dovada privind spatiul locativ din care sa rezulte situatia juridica a imobilului (de stat, proprietate, chirie);
10. Adeverinta de la asociatia de proprietari din care sa rezulte numarul si numele persoanelor trecute la intretinere;
11. Sentinta de incredintare minori si stabilirea pensiei alimentare (copie+original ) – actualizata;
12. Dispozitie de incredintare a minorilor din care sa rezulte calitatea de tutore (daca este cazul);
13. ADEVERINTA AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA din care sa rezulte ca este in cautarea unui loc de munca, pentru persoanele apte de munca (inclusiv copii peste 16 ani care nu frecventeaza scoala);
14. Adeverinta de salariat din care sa rezulte venitul realizat de persoanele incadrate in munca;
15. Adeverinta de elev sau student pentru bursa (specificat; sociala, profesionala,…;
16. Adeverinta privind alocatia de stat/sustinere cu nume si CNP copii ;
17. Cupon mandat plata ajutor de somaj sau adeverinta de somer;
18. Cupon mandat plata pensie sau adeverinta de pensionar;
19. Adeverinta emisa de primaria de domiciliu din care sa rezulte ca nu a depus dosar de ajutor social (daca este cazul );
20. Dosar cu sina

1. Cerere (descarca cererea);
2. Declaratie privind luarea la cunostinta (descarca declaratie);
3. Acte de identitate pentru toti membrii familiei peste 14 ani (original si copie);
4. Certificat de nastere pentru toti membrii familiei (original si copie);
5. Certificat de casatorie parinti (original si copie);
6. Certificat de deces al parintelui decedat (original si copie);
7. Hotarare judecatoreasca pentru incredintare copil/copii (original si copie);
8. Hotarare plasament (original si copie);
9. Livret de familie, completat la zi (original si copie);
10. Adeverinta de salariat cu venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii pentru ambii parinti/parintele sustinator de familie;
11. Certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice eliberat de Serviciul Public Finanate Locale Ploiesti pentru ambii parinti/parintele sustinator de familie;
12. Dovada contributiei celuilalt parinte la cresterea copilului in cazul copiilor incredintati unuia dintre parinti prin hotarare judecatoreasca
13. Adeverinta de elev care sa mentioneze daca elevul primeste sau nu bursa, precum si tipul acesteia(de studii,sociala,bani de liceu,etc.)
14. Cupon alocatie de stat/ cupon indemnizatie de handicap/cupon pensie/ cupon pensie de urmas/cupon indemnizatie crestere copil/ cupon ajutor somaj/ cupon ajutor social/ cupon indemnizatie plasament,etc. sau extras de cont care sa evidentieze plata prestatiei sociale in cont
15. Dosar cu sina
Alte documente(daca este cazul).

1. Cerere (descarca cerere);
2. C.I. PARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE;
3. CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
4. CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE (unde este cazul);
5. CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
6. ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR (descarca anexa);
7. DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA EMISA DE ANGAJATOR
8. ANCHETA SOCIALA PENTRU PARINTII NECASATORITI
9. DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA VENITURI PROFESIONALE, SE OCUPA DE CRESTEREA COPILULUI SI IN TERMEN DE 15 ZILE COMUNICA ORICE MODIFICARE (descarca declaratie);
10. DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A CELUILALT PARINTE ART.11 (descarca declaratie);
11. EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
12. DOSAR CU SINA.

Nota: Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL

1. Cerere (descarca cerere);
2. C.I. PARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE;
3. CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
4. CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE (unde este cazul);
5. LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI ) SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
6. ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR (descarca anexa);
7. ANCHETA SOCIALA PENTRU PARINTII NECASATORITI DE LA AUTORITATEA TUTELARA;
8. EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
9. ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
10. DOSAR CU SINA;
Nota: Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL.

1. Cerere (descarca cerere );
2. Prelungirea deciziei de suspendare a contractului de munca eliberata de catre angajator;
3. Copie hotarare si certificat de incadrare in grad a copilului;
4. In cazul in care copilul este incadrat in grad de handicap grav e necesara o adeverinta din care sa reiasa daca beneficiaza de insotitor sau de indemnizatie pentru handicap grav;
5. Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca beneficiarul nu realizeaza alte venituri impozabile potrivit legii (descarca declaratie);
6. Copie CI/BI mama, tata;
7. Copie certificat de nastere copil;
8. Copie certificat de casatorie;
9. Dosar cu sina;
10. Extras de cont.
Nota: Toate documentele care sunt in copie xerox vor fi insotite de originale.

1. Cerere/declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational (descarca cerere);
2. Act de identitate pentru toti membrii de familie cu varsta peste 14 ani (original si copie);
3. Certificat de nastere pentru toti membrii de familie (original si copie);
4. Certificat de casatorie al parintilor (original si copie);
5. Livret de familie, actualizat la zi (oroginal si copie);
6. Hotarare de plasament (original si copie);
7. Adeverinta de salariat, cu venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii;
8. Dovada contributiei celulilalt parinte la cresterea copilului, in cazul copiilor incredintati prin hatarare judecatoresca;
adeverinta de prezenta emisa de gradinita;
9. Cupon mandat de plata pensie/indemnizatie crestere copil/indemnizatie plasament, etc.;
10. dosar cu sina.

Alte documente (daca este cazul);

(Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – art. 42)

1. Cerere si declaratie prin care se solicita acordarea indemnizatiei
2. Copie certificat incadrare in grad de handicap
3. Acord eliberat de Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Prahova
4. Act identitate al persoanei cu handicap original si copie
5. Act identitate al reprezentantului persoanei cu handicap original si copie
6. Copie cupon pensie al persoanei cu handicap (daca este cazul)
7. EXTRAS DE CONT TITULAR HANDICAP
8. Dosar cu sina

(Hotărâre nr. 430/16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap – art. 6, alin. 4, lit. d, alin. 6, lit. a si c)

1. Cerere formulata de persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia
2. Copii ale actelor de identitate ale persoanei cu handicap (certificat nastere, carte/buletin de identitate (Atentie! se va prezenta si originalul), certificat casatorie/sentinta divort/certificat deces sot(ie)
3. Acord scris al persoanei cu handicap (in cazul in care nu s-a institutit curatela)
4. Pentru persoane cu cod handicap 5, 6 – act curatelă
5. Acte de identitate ale apartinatorilor original si copie (sot/sotie, copii, curator)
6. Copie certificat de incadrare in grad de handicap
7. Investigaţii paraclinice (HIV, coprocultură, coproparazitologic, RBW, MRF, referat medical eliberat de medical specialist cu recomandare internare centru de ingrijire si asistenta)
8. Dovada venitului realizat in ultima luna – adeverinta salariat, cupon somaj, adeverinta venit minim garantat, talon pensie, adeverinta venit impozabil (Administratia Finantelor Publice – str. Aurel Vlaicu nr. 22) etc
9. Documente doveditoare ale situaţiei locative – act proprietate imobil, certificat de atestare fiscala – Serviciul Public Finante Locale, Bd. Independentei nr. 16, etc
10. Anchetă socială intocmita de Administratia Serviciilor Sociale Comunitare – Piata Eroilor nr. 1A
11. Dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate

CERERILE PENTRU ACORDARE AJUTORULUI SE DEPUN PANA LA DATA DE 15 OCTOMBRIE 2021

BENEFICIARUL AJUTORULUI DE INCALZIRE CU GAZE ARE OBLIGATIA DE A TRANSMITE LUNAR CITIREA INDEXULUI CATRE FURNIZORUL DE GAZE

ORICE MODIFICARE INTERVENITA SE ANUNTA DE CATRE TITULARUL AJUTORULUI IN MAXIM 5 ZILE

ACTE NECESARE DEPUNERII CERERII DE AJUTOR INCALZIRE CU GAZE/ LEMNE/ ENERGIE ELECTRICA

 • copie buletin de identitate / carte de identitate pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani ( domiciliul sau resedinta trebuie sa corespunda cu locul de consum) ;
 • certificat casatorie/ livret familie ;
 • copie certificat de nastere pentru totii membrii familiei care nu au implinit varsta de 14 ani ;
 • hotarare judecatoreasca de divort pentru incredintare minor (daca este cazul)
 • adeverinta salariu, cuprinzand salariul NET din luna anterioara depunerii cererii( inclusiv valoarea tichetelor de masa)
 • cupon pensie (orice tip de pensie) din luna anterioara depunerii cererii- inclusiv pensie alimentara
 • cupon indemnizatie de somaj din luna anterioara depunerii cererii
 • cupon indemnizatie de handicap din luna anterioara depunerii cererii
 • adeverinta emisa de Circa Financiara(Primaria Paulesti) din care sa reiasa daca exista alte venituri impozabile
 • in vederea dovedirii calitatii de chirias, solicitantul ajutorului pentru incalzirea locuintei va anexa cererii o xerocopie de pe contractul   de inchiriere.
 • In cazul in care solicitantul ajutorului pentru incalzirea locuintei este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chirias, acesta va prezenta imputernicirea legala (notariala) din partea proprietarului sau a titularului contractului de inchiriere ; dovedind totodata ca are domiciliul sau resedinta la adresa pentru care solicita ajutorul de incalzire ;
 • In vederea identificarii codului de abonat si locul de consum, solicitantul va prezenta factura emisa de furnizorul de gaze naturale/energie electrica ;
 • Hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului (daca este cazul) ;Actul din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator( daca este cazul)
 • Declaratie notariala din partea parintilor ai caror copii minori nu locuiesc impreuna cu acestia (in cazul in care minorii locuiesc impreuna cu alte rude);
 • Adeverinta eliberata de angajator pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap  cuprinzand salariul net din luna anterioara depunerii cererii
 • Talon de plata indemnizatie crestere copil pentru copilul pana la 2 ani sau 3 ani(pentru copilul cu handicap) ;
 • Talon de plata indemnizatie crestere copil cu handicap  in varsta de pana la 7 ani respectiv 18 ani ;
 • Talon de plata alocatie de stat pentru copii ;
 • Talon de plata pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati potrivit legii, unor persoane sau familii ;
 • Este obligatoriu schimbarea titularului contractului, cu furnizorul de gaze naturale/ energie electrica in cazul decesului vechiului titular ;
 • Adeverinta registrul agricol cu teren detinut, pe categorii
 • Certificat fiscal pentru fiecare membru major al familiei, care solicita ajutorul pentru incalzire
 • Declaratie pe propria raspundere/ membrilor care nu realizeaza venituri (daca este cazul)
 • Extras de cont cu soldul la zi pentru persoanele care detin conturi bancare
 • Adeverinta de la societati agricole, in cazul in care beneficiaza de arenda, daca este cazul
 • Adeverinta de la societatile de unde se incaseaza dividende, daca este cazul

LISTA BUNURI CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTOARELOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU GAZE/ LEMNE

CUANTUMURI AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Descarca cereri

Anexa 26

Anexa 27 – Doar pentru beneficiarii ASF si VMG si in cazul modificarilor initiale


Daca vrei sa completezi formularul pe calculatorul tau, foloseste acest pdf inteligent Cerere-Declaratie pe proprie  raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala conform Legii 226/2021.

DESCARCA  CERERE –DECLARATIE PDF inteligent

Tutorialul de completare PDF inteligent: https://youtu.be/O6-VZnimbeo

FAMILIILE CARE AU DOMICILIUL PE RAZA COMUNEI PĂULEȘTI ȘI CARE AU COPII ÎNSCRIȘI LA O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT (PREȘCOLAR, PRIMAR SAU GIMNAZIAL) AL CĂROR VENIT MEDIU NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE, REALIZAT ÎN LUNA IULIE 2020 ESTE DE MAXIMUM 50% DIN SALARIU DE BAZĂ MINIM BRUT PE ȚARĂ ( PÂNĂ LA 1115 LEI/MEMBRU, INCLUSIV, PENTRU ANUL 2020) BENEFICIAZĂ DE SPRIJIN EDUCAȚIONAL PE BAZĂ DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC ACORDAT DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ÎN SUMĂ DE 500 LEI/AN ȘCOLAR, conform OUG 133/2020.
FAMILIILE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN ACEASTĂ CATEGORIE SUNT RUGATE SĂ SE PREZINTE LA COMP.AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ -Primăria Păulești (cu sediul în cadrul Căminului Cultural Păulești) CU DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

 • Documente de Stare Civilă (Act de identitate, Certificat De Naștere, certificat căsătorie – original și copie pentru toți membrii familiei
 • Adeverință cu salariul NET, luna IULIE 2020
 • Adeverință De Venit, pentru membrii majori din familie – de la Primăria Păulești (pentru luna Iulie 2020)
 • Cupon Pensie, cupon șomaj, cupon îndemnizație creștere copil, stimulent inserție pentru copii, handicap etc (după caz)
 • Cupon alocație de stat
 • Cupon alocație întreținere (pentru copii încredințați sau dați în plasament)
 • Adeverință bursă elevi, cu suma de care beneficiază
 • Adeverință de elev care atestă că acesta frecventează o formă de învățământ de stat
 • Venituri din arende, chirii, dividende etc
 • Adeverință eliberată de Registrul Agricol –Primăria Păulești, cu bunurile deținute, pe categorii de folosință

Vizualizare document

PERSOANELE CU DOMICILIUL PE RAZA COMUNEI PĂULEȘTI, CU VÂRSTA DE 75 ANI ÎMPLINIȚI SAU PESTE ACEASTĂ VÂRSTĂ, CARE REALIZEAZĂ VENITURI TOTALE ÎN CUANTUM DE 704 LEI , BENEFICIAZĂ LUNAR DE TICHET SOCIAL PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU MESE CALDE, ÎN SUMĂ DE 180 LEI, ACORDATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, conform OUG 115/2020.

PERSOANELE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN ACEASTĂ CATEGORIE SUNT RUGATE SĂ SE PREZINTE LA COMP.AUTORITATE TUTELARĂ, ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ -Primăria Păulești (cu sediul în cadrul Căminului Cultural Păulești) CU DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

 • ACT DE IDENTITATE- original și copie
 • CUPON PENSIE- din luna anterioară sau luna în curs
 • ADEVERINȚĂ DE VENIT – de la Primăria Păulești

Vizualizare document

NUMERELE DE TELEFON ALE INSTITUTIILOR COLABORATOARE

APEL UNIC DE URGENTA 112
ITM PRAHOVA 0244 510 372
DGASPC PH TEL FAX 0244511400,0244/586100
AJPIS PH TEL 0244/577638
AJOFM PH 0244/577380
CASA DE PENSII PH 0244/577406
POLITIE LOCALA 0754094XXX